IDEA KONGRESU

Ideą Kongresu jest umożliwienie spotkania się w gronie społeczników i badaczy społeczeństwa obywatelskiego. Wydarzenie stworzy przestrzeń do dyskusji oraz wymiany doświadczeń, które mogą zaowocować współpracą i konsolidacją organizacji pozarządowych, którym bliskie są wartości łączące pomysłodawców Kongresu: społeczeństwo obywatelskie, wspólnota, rodzina, patriotyzm, suwerenność i wolność.  

Mając świadomość słabości instytucjonalnej polskiego trzeciego sektora oraz relatywnie małej liczby osób zaangażowanych w organizacje społeczne proponujemy wydarzenie, które ma stanowić ważny krok na drodze wzmacniania i instytucjonalnego upodmiotowienia organizacji działających na rzecz dobra wspólnego. 

 

Podczas Kongresu będziemy rozmawiać o usytuowaniu organizacji społecznych w porządku wspólnot oraz o mechanizmach gwarantujących ich niezależność. Będziemy dyskutować o tym, jak skutecznie kontrolować działanie instytucji publicznych i o tym, jak je wspomagać. Szczególną uwagę chcemy poświęcić kwestii finansowania działalności NGO. Obok rozmowy na temat potrzebnych zmian w funkcjonowaniu grantów przyznawanych przez instytucje publiczne chcemy wymienić się praktycznymi doświadczeniami na temat tego, jak budować zróżnicowaną grupę darczyńców.